Kontakt

+385 99 481 73 73

+385 1 4920 120

info@aj.hr

HR | EN

Najniža mirovina za puni mirovinski staž i vrijednost boda za izračun mirovine, Radni odnosi u praksi, izvor: Verlag Dashöfer

Sukladno zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju koje su na snagu stupile s danom 01.01.2020. godine, osiguranik pravo na starosnu mirovinu stječe kada napuni 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža. Pritom, to pravilo će se primjenjivati još idućih deset godina samo u odnosu na uvjete za starosnu mirovinu muškaraca kao osiguranika (do 01.01.2030. godine kad će se izjednačiti uvjeti za starosnu mirovinu za žene i muškarce), obzirom će žene u prijelaznom razdoblju od 01.01.2020. godine do 31.12.2029. godine ostvarivati pravo na starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, tj. s nižom starosnom dobi (ali isto s 15 godina mirovinskog staža kao i muškarci). Autorica u tekstu analizira koliki će iznos mirovine primati osiguranik koji napuni puni mirovinski staž te objašnjava formulu za obračun mirovine i njene sastavne elemente.

Odredba članka 33. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19, dalje: ZOMO), a sukladno zadnjim izmjenama i dopunama ZOMO-a koje su na snagu stupile s danom 01.01.2020. godine, propisuje kako pravo na starosnu mirovinu osiguranik stječe kada napuni 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža. Pritom, to pravilo će se primjenjivati još idućih deset godina samo u odnosu na uvjete za starosnu mirovinu muškaraca kao osiguranika (do 01.01.2030. godine kad će se izjednačiti uvjeti za starosnu mirovinu za žene i muškarce), obzirom će žene u prijelaznom razdoblju od 01.01.2020. godine do 31.12.2029. godine ostvarivati pravo na starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, tj. s nižom starosnom dobi (ali isto s 15 godina mirovinskog staža kao i muškarci), a kako je detaljno navedeno u tablici niže.

Nadalje, prema odredbi članka 90. st. 2. ZOMO-a, najniža mirovina za svaku godinu navršenog mirovinskog staža određuje se u visini od 100% aktualne vrijednosti mirovine. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) utvrđuje vrijednost najniže mirovine svake kalendarske godine od 1. siječnja i 1. srpnja, pa tako od 1. srpnja 2019. godine vrijednost najniže mirovine za jednu godinu mirovinskog staža u ovom trenutku iznosi 67,97 kn. Prema tome, na dan 01.01.2020. godine, za muškarca od 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža odnosno ženu sa 62 godine i 6 mjeseci života i također 15 godina mirovinskog staža, koji ispunjavaju osnovne uvjete za stjecanje starosne mirovine, najniža mirovina bi iznosila 1.019,55 kuna (15 god. mir. staža x 67,97 kn = 1.019,55 kn).

Za razliku od najniže mirovine, osnovna mirovina se za svaku osobu računa prema posebnoj formuli koju određuje članak 79. st. 1. ZOMO-a i to na način da se osobni bodovi pomnože s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine. Nadalje, sukladno st. 2. istog članka, u svotu tako izračunate mirovine uračunava se dodatak na mirovinu propisan Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (NN 79/07, 114/11, 115/18, dalje: ZDM).

Radi lakšeg razumijevanja gornje formule, objasnit ćemo njene sastavne dijelove. Osobni bodovi ovise o mirovinskom stažu i plaćama koje je osiguranik ostvario za vrijeme radnog vijeka, a utvrđuju se tako da se prosječni vrijednosni bodovi pomnože s ukupnim mirovinskim stažem i polaznim faktorom i jednako se računaju za sve vrste mirovina. Pritom, vrijednosni bodovi se prema članku 81. ZOMO-a računaju tako da se plaća, odnosno osnovica osiguranja podijeli s prosječnom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj za istu kalendarsku godinu, a za izračun uzimaju se u obzir plaće od 1970. do godine koja prethodi godini ostvarivanja prava (plaća ostvarena u godini u kojoj se ostvaruje pravo na mirovinu ne uzima se za utvrđivanje vrijednosnih bodova), dok se prosječni vrijednosni bod računa kao prosjek vrijednosnih bodova za određeno obračunsko razdoblje.

Nadalje, polazni faktor ovisi o dobi osiguranika na dan stjecanja uvjeta za mirovinu i prema članku 85. st. 1. toč. 4. ZOMO-a iznosi 1,0 što znači da se vrijednosni bodovi osiguranika kod izračuna starosne mirovine uzimaju u svom punom opsegu (100% vrijednosti boda). U odnosu na zadnji element formule, aktualnu vrijednost mirovine, u 4. rujna 2019. godine objavljena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2019. (NN 82/19) prema kojoj za jedan osobni bod aktualna vrijednost mirovine iznosi 67,97 kn.

Ukoliko bi osiguranik koji ostvaruje pravo na starosnu mirovinu samo prema ZOMO-u za puni mirovinski staž od najmanje 15 godina prema gornjoj formuli za izračun starosne mirovine (članak 79. st. 1. ZOMO) imao manju mirovinu od iznosa od najniže mirovine, u tom bi mu se slučaju po službenoj dužnosti odredila najniža mirovina (članak 90. st. 1. ZOMO), dakle mirovina u iznosu od 1.019,55 kn. Pritom, najniža mirovina ne pripada korisniku starosne, prijevremene starosne, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika ni osiguraniku, invalidu rada, korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti.